วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

CAL คืออะไร (Client Access License หรือ CAL)
สิทธิการใช้งานเซิร์ฟเวอร์แบบระบบปฏิบัติการ, เซิร์ฟเวอร์/CAL และ โปรเซสเซอร์ 
(Server Licensing Models – Operating Systems, Server/CAL และ Per Processor)
ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ทั้งแบบระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์/CAL นั้นท่านสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ พร้อมทั้งจัดหาสิทธิการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ (Client Access License หรือ CAL)ซึ่งมีทั้งแบบต่ออุปกรณ์และต่อผู้ใช้ พร้อมทั้งสิทธิการเชื่อมต่อสำหรับบุคคลภายนอกถ้ามี (External Connector หรือ EC) ซึ่งหนึ่งลิขสิทธิ์ของ EC ให้สิทธิเข้าใช้งานไม่จำกัดจำนวนเครื่องหรือผู้ใช้งานต่อเซิร์ฟเวอร์ โดยบุคคลภายนอกในแง่ลิขสิทธิ์นั้นไม่รวมถึงพนักงานที่อยู่นอกออฟฟิสหรือพนักงานชั่วคราว
ภาพตัวอย่าง CAL ตามอุปกรณ์หรือผู้ใช้ (Device CAL และ User CAL)
ความแตกต่างระหว่างสิทธิการใช้งานแบบระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์/CAL อยู่ที่การให้สิทธิการติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเสมือน (Virtualization Right) สำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการ (Operation Systems Environment หรือ OSE) โดยให้สิทธิแตกต่างกันในแต่ละรุ่น เช่น Windows Server 2008 R2 Standard ให้สิทธิติดตั้งหนึ่งอินสแตนซ์บนสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการจริงและอีกหนึ่งอินสแตนซ์บนสภาพแวดล้อม ระบบปฏิบัติการเสมือน ในขณะที่ Windows Server 2008 R2 Enterprise ให้สิทธิติดตั้งหนึ่งอินสแตนซ์บนสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการจริงและอีกสี่อินสแตนซ์บนสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการเสมือน และ Windows Server 2008 R2 Datacenter ที่คิดลิขสิทธิ์ต่อโปรเซสเซอร์พร้อม CAL นั้นให้สิทธิติดตั้งหนึ่งอินสแตนซ์บนสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการจริงและไม่จำกัดอินสแตนซ์บนสภาพแวดล้อม ระบบปฏิบัติการเสมือน เป็นต้น ซึ่งสรุปสั้นๆได้ตามตารางต่อไปนี้
จำนวนอินสแตนซ์ที่ได้รับอนุญาตสำหรับสิทธิการใช้งานระบบปฏิบัติการแต่ละรุ่น* สองโปรเซสเซอร์คือจำนวนขั้นต่ำในการทำ Virtualization หรือสรุปให้เห็นภาพได้ดังนี้
สำหรับการคิดลิขสิทธิ์ในแบบเซิร์ฟเวอร์/CAL นั้น ทุกอินสแตนซ์ที่ติดตั้งไม่ว่าอยู่บนในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติ การจริงหรือเสมือนคิดเป็นหนึ่งสิทธิ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้แก่ SharePoint Server, Exchange Server, SQL Server เป็นต้น
ภาพตัวอย่างสิทธิการใช้งานเซิร์ฟเวอร์/CAL
อนึ่ง SQL Server นั้นเมื่อสั่งซื้อท่านสามารถเลือกสิทธิการใช้งานแบบเซิร์ฟเวอร์/CAL หรือต่อโปรเซสเซอร์ซึ่งไม่ต้องจัดหา CAL หรือ EC สำหรับบุคลภายนอกอีก ขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าสูงสุดต่อองค์กร การนับสิทธิการใช้งานต่อโปรเซสเซอร์นั้นนับจากจำนวนโปรเซสเซอร์โดยไม่นับ Core ภายในโปรเซสเซอร์นั้นๆ
ภาพตัวอย่างสิทธิการใช้งานต่อโปรเซสเซอร์